مسایل و مشکلات شهرداری های کشور


1 - ضرورت واگذاری برخی امور شهرداریها به بخش خصوصی .

2 - توسعه سرمایه گذاری در مدیریت شهری .
3- توسعه فضای سبز شهری .
4- مدیریت پسماندهای شهری.
5- آسفالت معابر و خیابانها .
6- واگذاری ماشین الات به شهرداریها.
7- ضرورت رعایت استانداردهای پژوهشی در هنگام ارائه طرح های مرتبط با مدیریت شهری .
8 .– نداشتن درآمد پایدار
9– وجود ضعف در عملیات حسابداری
10– تبدیل سیستم نقدی حسابداری به سیستم تعهدی
11– عدم نظارت شورا و وزارت کشور بر شهردار و فعالیت های شهرداری بویژه نظارت بر امور مالی و اموالی .

/ 0 نظر / 7 بازدید